Connect with us

Hi, what are you looking for?

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ρύθμιση-«πακέτο» από τον Θεοδωρικάκο για χρέη… σε δόσεις

Εκτακτη ρύθμιση του υπουργού Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκου, που προβλέπει την τμηματική εξόφληση των χρεών των πολιτών και των επιχειρήσεων προς τους δήμους και τις δημοτικές επιχειρήσεις όλης της χώρας έως και σε 120 μηνιαίες δόσεις, περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης, το οποίο κατατέθηκε προχθές το βράδυ στη Βουλή.

Επιπλέον, με άλλη διάταξη του πολυνομοσχεδίου ρυθμίζονται σε 24 μηνιαίες δόσεις οι οφειλές δημοτικών φόρων, τελών και εισφορών, οι οποίες υπολογίζονται αναδρομικά από την 1η-1-2020 κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων που υπέβαλαν 3,1 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις στους δήμους για να αποκαλύψουν τα «ξεχασμένα» τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων τους. Αναλυτικά, με τις διατάξεις των άρθρων 136-144 του πολυνομοσχεδίου προβλέπονται τα εξής:

1) Οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τους ΟΤΑ α’ βαθμού (δήμους) και όλα τα νομικά τους πρόσωπα, οι οποίες έχουν γεννηθεί έως τις 31/12/2020 και έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν μέχρι τις 28/2/2021, μπορούν να ρυθμίζονται ύστερα από αίτηση του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού του προσώπου. Η καταβολή των οφειλών θα πραγματοποιείται με απαλλαγή από ποσοστό των προσαυξήσεων και των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής:
α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με ολική απαλλαγή κατά ποσοστό 100%,
β) αν εξοφληθούν σε 2 έως 12 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 90%,
γ) αν εξοφληθούν σε 13 έως 48 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 80%,
δ) αν εξοφληθούν σε 49 έως 72 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 70%,
ε) αν εξοφληθούν σε 73 έως 120 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 60%.

2) Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή του στη ρύθμιση πρέπει να υποβληθεί μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, gov.gr-ΕΨΠ, από 1ης/3/2021 έως 30/6/2021. Η προθεσμία αυτή δύναται να παραταθεί έως επιπλέον 6 μήνες με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών. Εξαιρούνται από την υποχρεωτική υποβολή δηλώσεων στην ψηφιακή πλατφόρμα τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου των δήμων, πλην των ΔΕΥΑ.

3)
 Η ρυθμιζόμενη οφειλή μπορεί να εξοφληθεί είτε εφάπαξ είτε τμηματικά. Αν επιλεγεί να εξοφληθεί τμηματικά, η πρώτη δόση της πρέπει να καταβληθεί μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση θα καταργείται αυτοδικαίως. Οι επόμενες δόσεις πρέπει να καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ειδοποίηση του οφειλέτη.
Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες, πλην της τελευταίας, που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων. Κάθε δόση, πλην της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 20 ευρώ για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα και των πενήντα 50 ευρώ για οφειλέτες που είναι επιχειρήσεις κάθε είδους.

4) Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση με μηνιαία προσαύξηση 2% επί του ποσού της δόσης, από την επομένη της ημέρας που όφειλε αυτή να καταβληθεί.

5) Εφόσον ο οφειλέτης, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, παρέχεται σε αυτόν πλήρης απαλλαγή από το εναπομείναν ποσό των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

6) Η καταβολή των δόσεων πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά προς τον οικείο δήμο εκτός παροχής ειδικής εξαίρεσης που χορηγείται από τον προϊστάμενο οικονομικών υπηρεσιών για συγκεκριμένο οφειλέτη.

7) Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, ο δήμος – εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις δέσμευσης χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής από άλλη αιτία- θα προβαίνει σε εντολή άρσης της δέσμευσης χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας προς την αρμόδια ΔΟΥ, εφόσον ο οφειλέτης έχει καταβάλει:

α) το 5% της ρυθμιζόμενης οφειλής του για οφειλή μέχρι 5.000 ευρώ,

β) το 10% της ρυθμιζόμενης οφειλής του για οφειλή από 5.000,01 μέχρι 10.000 ευρώ,

γ) το 20% της ρυθμιζόμενης οφειλής του για οφειλή από 10.000,01 και πάνω.

Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής έστω και μίας από τις δόσεις, ο δήμος θα προβαίνει σε εντολή για επαναδέσμευση χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής.

8) Με την καταβολή της πρώτης δόσης της ρύθμισης αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων σε βάρος του οφειλέτη, με την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά χρέη που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος.
Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόμενα, όμως, ποσά από αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται με άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί. Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου είναι δυνατή, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη, η άρση της κατάσχεσης στα χέρια τρίτων, εφόσον εξοφληθεί το 25% της οφειλής που έχει υπαχθεί στη ρύθμιση.

9)
 Η ρύθμιση της οφειλής του παρόντος καταργείται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, αν ο οφειλέτης:

α) δεν καταβάλει τρεις (3) συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών,

β) δεν υποβάλει στο δήμο τις προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων και του τέλους παρεπιδημούντων, μαζί με τις δηλώσεις ΦΠΑ και το εκκαθαριστικό ΦΠΑ,

γ) έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.

10) Τα επιπλέον ποσά δημοτικών φόρων, δημοτικών τελών και εισφορών που υπολογίζονται αναδρομικά από την 1η-1-2020, μετά την εκκαθάριση των δηλώσεων τις οποίες υπέβαλαν ηλεκτρονικά 3,1 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων στους δήμους όλης της χώρας, μέσω «πλατφόρμας» της ΚΕΔΕ, για να αποκαλύψουν τα πραγματικά τετραγωνικά μέτρα των επιφανειών των κτισμάτων και των οικοπέδων τους, μπορούν να εξοφλούνται από τους υπόχρεους σε 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο όριο μηνιαίας δόσης, πλην της τελευταίας, τα 10 ευρώ για φυσικά πρόσωπα και τα πενήντα 50 ευρώ για τα νομικά πρόσωπα. Μηνιαίες δόσεις με ποσό μικρότερο των ανωτέρω ελάχιστων ορίων που έχουν ήδη καταβληθεί ή βεβαιωθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος διατηρούνται σε ισχύ.

Οι δηλώσεις αυτές θα εκκαθαρίζονται από τις οικονομικές υπηρεσίες των δήμων έως τις 31/1/2021.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το ρευστό τοπίο στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, απόρροια της καταλυτικής παρέμβασης Τσίπρα και της απόφασης Κασσελάκη να οδηγήσει το κόμμα εκ νέου στις κάλπες,...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το ρευστό τοπίο στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, απόρροια της καταλυτικής παρέμβασης Τσίπρα και της απόφασης Κασσελάκη να οδηγήσει το κόμμα εκ νέου στις κάλπες,...

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το καλοκαίρι ο Ολιβιέ Ζιρού όπως όλα δείχνουν θ’ αφήσει την Ευρώπη και τη Μίλαν για να περάσει τον Ατλαντικό και να συνεχίσει την...

ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζονται σε πανελλαδική κλίμακα οι εξορμήσεις από τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) με διενέργεια δωρεάν rapid test για όλους τους...