Connect with us

Hi, what are you looking for?

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 5.000 ανέργους νέους

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση για το πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 5.000 ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών, συνολικού προϋπολογισμού έως 16,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 10 εκατ. ευρώ αφορούν στο 2021 και τα 6,5 εκατ. ευρώ στο 2022.

Η απόφαση του υπουργείου Εργασίας αναφέρει τα εξής:

Άρθρο 1

Ταυτότητα της δράσης

1. Ένα από τα βασικότερα προβλήματα της χώρας είναι η ανεργία που παρουσιάζει αυξητική τάση και έχει οδυνηρές συνέπειες για το άτομο και την κοινωνία. Αφενός, οι άνεργοι νέοι, ηλικίας έως 29 ετών, οι οποίοι στερούνται εργασιακής εμπειρίας αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Αφετέρου, οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα συναντούν δυσκολίες στην πρόσληψη νέου σε ηλικία προσωπικού, εξαιτίας της έλλειψης εμπειρίας. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί στην αγορά εργασίας εξαιτίας της πανδημίας (Covid-19), σύμφωνα με τις οποίες καθίσταται πλέον επιτακτική η ανάγκη παροχής υπηρεσιών εξ αποστάσεως (π.χ. υπηρεσίες e-shop) από πληθώρα επιχειρήσεων, η ταυτόχρονη ενίσχυση και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων θεωρείται αναγκαία κι απαραίτητη.

Η εν λόγω δράση προσβλέπει τόσο στην αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος ενισχύοντας ψηφιακές δεξιότητες, όσο και στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων ανέργων ενισχύοντας σημαντικά την ψηφιακή οικονομία.

2. Ειδικότερα η δράση αυτή αποσκοπεί στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας από 5.000 ανέργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών, που έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ (Digital Marketing) τουλάχιστον 50 ωρών και παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ώστε να διευκολυνθεί η είσοδός τους στην αγορά εργασίας.

3. Η δράση απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 5.

4. Η δράση υλοποιείται σε κύκλους ως εξής:

α) Ο πρώτος κύκλος αφορά στην προκήρυξη 5.000 θέσεων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας.

β) Οι επόμενοι κύκλοι θα αφορούν στις υπολειπόμενες θέσεις που δεν θα καλυφθούν από τον α’ κύκλο έως εξαντλήσεως του συνολικού προϋπολογισμού της δράσης και θα εφαρμόζεται ξανά η αρχική ροή, όπως περιγράφεται στα άρθρα της παρούσας.

γ) Ο κάθε επόμενος κύκλος θα προκηρύσσεται για τους ανέργους μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των ανέργων του προηγούμενου κύκλου και για τους παρόχους/επιχειρήσεις αντίστοιχα, σύμφωνα με τη ροή που περιγράφεται στην παρούσα.

Άρθρο 2

Πλαίσιο ένταξης -Χρηματοδότηση-Επιλέξιμες δαπάνες

1. Η δράση εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 20142020, με χρηματοδότηση από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) και εμπίπτει: α) στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση των νέων έως 29 ετών», β) στον Θεματικό Στόχο 8 «Προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων», γ) στην Επενδυτική Προτεραιότητα 8ϊϊΥ «Βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων (ΠΑΝ), ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των νέων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και των νέων από περιθωριοποιημένες κοινότητες, μεταξύ άλλων μέσω της υλοποίησης της «Εγγύησης για τη Νεολαία» και δ) στον Ειδικό στόχο Ι «Αύξηση της Απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης και βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης ηλικίας έως 29 ετών» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020.

2. Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω δράσης ανέρχεται στα δεκαέξι εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (16.500.000,00 €), βαρύνει το ΠΔΕ, ΣΑΕ 334/1 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020 και καταμερίζεται ως εξής:
Για το έτος 2021: 10.000.000 ευρώ
Για το έτος 2022: 6.500.000 ευρώ.

Άρθρο 3

Φορείς υλοποίησης της δράσης

1. Υπεύθυνος φορέας για τη διαχείριση και παρακολούθηση της δράσης ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

2. Δικαιούχος της δράσης ορίζεται ο. Ο ΟΑΕΔ είναι αρμόδιος για την υποδοχή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των ωφελουμένων και την κατάρτιση του πίνακα ωφελουμένων, τη σύζευξη των ωφελουμένων με τις θέσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας των παρόχων/ επιχειρήσεων, τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων στους παρόχους/επιχειρήσεις και την καταβολή των αποζημιώσεων στους ωφελούμενους/ασκούμενους και των ασφαλιστικών εισφορών στον e-ΕΦΚΑ.

3. Ο Δικαιούχος της δράσης ΟΑΕΔ, μετά τη δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης της ΕΥΔ του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ, υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης για την ένταξη της δράσης στο ΕΠ, συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και στοιχεία καθώς και τα σχετικά έγγραφα, όπως εξειδικεύονται στη σχετική πρόσκληση.

Η δράση υλοποιείται με τη μορφή επιχορήγησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) προς τον ΟΑΕΔ.

Άρθρο 4

Περιεχόμενο και διάρκεια της δράσης

Η διάρκεια της δράσης ορίζεται στους έξι (6) μήνες και αφορά στην τοποθέτηση σε παρόχους/επιχειρήσεις, ανέργων που έχουν ολοκληρώσει θεωρητική κατάρτιση στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ (Digital Marketing) τουλάχιστον 50 ωρών, δίνοντας στους ασκούμενους/ωφελούμε-νους την ευκαιρία να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία.

Μετά τη λήξη της δράσης ο ΟΑΕΔ παρέχει στον ασκούμενο/η βεβαίωση ολοκλήρωσης της δράσης.

Άρθρο 5

Προϋποθέσεις συμμετοχής – Πάροχοι θέσεων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας

5.1. Πάροχοι/επιχειρήσεις

5.1.1. Στη δράση εντάσσονται ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα και δραστηριοποιούνται σε κλάδους (ως κύριους ή δευτερεύοντες) οικονομικής δραστηριότητας με συνάφεια στο ψηφιακό μάρκετινγκ ή διαθέτουν τμήματα μάρκετινγκ.

Λοιπές επιχειρήσεις δύνανται να ενταχθούν στη δράση εφόσον ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ή τουλάχιστον ένας εργαζόμενος με σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης απασχολούνται μερικώς ή αποκλειστικά στο αντικείμενο του ψηφιακού μάρκετινγκ (δημιουργία και διαμοιρασμός ψηφιακού περιεχομένου, στρατηγικές βελτίωσης θέσης μιας ιστοσελίδας στα αποτελέσματα μηχανών αναζήτησης, σχεδιασμός και υλοποίηση στρατηγικής μάρκετινγκ στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τρόποι χρήσης των κινητών τεχνολογιών και συσκευών, εμπειρία στο επιχειρηματικό μοντέλο του ηλεκτρονικού εμπορίου) για τουλάχιστον ένα (1) έτος.

5.1.2. Ο πάροχος/επιχείρηση ορίζει επόπτη – επιβλέποντα της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, που δύναται να είναι ο επιχειρηματίας ή άλλος εργαζόμενος με σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, ο οποίος απασχολείται στην τρέχουσα θέση εργασίας για τουλάχιστον ένα (1) έτος ή απασχολήθηκε σε διαφορετικό εργοδότη μερικώς ή αποκλειστικά στο αντικείμενο που θα ασκηθεί ο ωφελούμενος/ασκούμενος για τουλάχιστον ένα (1) έτος.

Κατά την αίτηση ο πάροχος/επιχείρηση επισυνάπτει δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την ανωτέρω συσχέτιση (βεβαίωση εργοδότη για την εμπειρία του εργαζομένου-επόπτη, υπεύθυνη δήλωση του εργαζομένου-επόπτη εάν η προϋπηρεσία του αποκτήθηκε σε άλλον εργοδότη, υπεύθυνη δήλωση επιχειρηματία όταν ο ίδιος είναι ο επόπτης).

5.1.3. Οι πάροχοι/επιχειρήσεις μπορούν να ενταχθούν σύμφωνα με τα ακόλουθα:

(i) Πάροχοι/επιχειρήσεις χωρίς προσωπικό: μπορούν να ενταχθούν για έναν (1) ωφελούμενο/ασκούμενο.

(ii) Πάροχοι/επιχειρήσεις με προσωπικό:

α. 1-3 άτομα μπορούν να ενταχθούν για δύο (2) ωφελούμενους/ασκούμενους.

β. 4-9 άτομα μπορούν να ενταχθούν για τρεις (3) ωφελούμενους/ασκούμενους.

γ. 10-19 άτομα μπορούν να ενταχθούν για τέσσερις (4) ωφελούμενους/ασκούμενους.

δ. 20-30 άτομα μπορούν να ενταχθούν για έξι (6) ωφελούμενους/ασκούμενους.

ε. 31-50 άτομα μπορούν να ενταχθούν για δέκα (10) ωφελούμενους/ασκούμενους.

στ. Άνω των 50 ατόμων μπορούν να ενταχθούν για αριθμό ωφελούμενων/ασκούμενων ίσο με ποσοστό 25% επί του αριθμού του προσωπικού τους.

Ο αριθμός του προϋπάρχοντος προσωπικού υπολογίζεται με βάση το συνολικό αριθμό απασχολουμένων του παρόχου/επιχείρησης ανεξάρτητα από το καθεστώς απασχόλησής τους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

5.1.4. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή ενός παρόχου/επιχείρησης στη δράση είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά το μήνα πριν την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ημερολογιακά). Η ανωτέρω προϋπόθεση ισχύει και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής της επιχείρησης στη δράση.

5.1.5. Ως μείωση προσωπικού θεωρείται:

α. Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας.

β. Η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή σε εκ περιτροπής απασχόληση

γ. Η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου.

δ. Η οικειοθελής αποχώρηση που λογίζεται ως καταγγελία σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4488/2017 (Α’ 137).

ε. Η θέση εργαζόμενου σε διαθεσιμότητα.

στ. Η άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης από την εργασία του άρθρου 325 του Α. Κ.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο πάροχος/επιχείρηση προκειμένου να ενταχθεί στη δράση θα πρέπει να καλύψει τη μείωση έως την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπαγωγή στη δράση.

5.1.6. Σε περίπτωση που κατά την αξιολόγηση της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος διαπιστωθεί ότι υπάρχει μείωση προσωπικού α) κατά το μήνα πριν την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ή/και β) μετά την ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έως την ημερομηνία αξιολόγησης, ο αξιολογητής προβαίνει στις κάτωθι ενέργειες:

α. Ελέγχει στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο πάροχος/επιχείρηση έχει προβεί σε νέα πρόσληψη προσωπικού,

β. Ενημερώνει τον πάροχο/επιχείρηση, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει πρόσληψη στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, για την υποχρέωση κάλυψης της μείωσης προσωπικού και την προσκόμιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών ορίζοντας προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

Μετά την άπρακτη παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, η αίτηση απορρίπτεται. Σε κάθε περίπτωση η κάλυψη της μείωσης προσωπικού πρέπει να γίνει πριν την έκδοση εγκριτικής απόφασης υπαγωγής του παρόχου/ επιχείρησης στη δράση.

5.1.7. Δεν θεωρείται ως μείωση προσωπικού:

α. Η συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ή αναπηρίας μισθωτού της επιχείρησης.

β. Η καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου (πριν τη λήξη της) που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο (μήνυση για αξιόποινη πράξη).

γ. Η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου.

δ. Η οικειοθελής αποχώρηση.

ε. Η φυλάκιση και ο θάνατος.

στ. Η αδυναμία ανανέωσης της άδειας διαμονής και πρόσβασης στην αγορά εργασίας αλλοδαπών εργαζόμενων.

Για όλα τα παραπάνω, οι επιχειρήσεις οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά όταν τους ζητηθούν από τους αξιολογητές ή τον Προϊστάμενο του ΚΠΑ2 κατά την αξιολόγηση, με ηλεκτρονικό τρόπο λαμ-βάνοντας υπόψη τις συνθήκες που έχει δημιουργήσει η πανδημία (Covid-19) και την ανάγκη αποφυγής προσέλευσης κοινού στις Υπηρεσίες.

5.1.8. Στη δράση δεν εντάσσονται:

α. Όλες οι επιχειρήσεις που διέπονται, όσον αφορά την πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α’ 28) και του ν. 3812/2009 (Α’ 234).

β. Επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

i) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 60201/Δ7.1422/20-12-2019 υπουργική απόφαση (Β’ 4997), όπως ισχύει – ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή

ii) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του ΣΕΠΕ ή του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) για παραβάσεις που αφορούν αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.

Ο δυνητικός πάροχος/επιχείρηση κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οι ως άνω κυρώσεις.

γ. Επιχειρήσεις που δεν τηρούν τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 “Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και πρόληψη διακρίσεων”. Κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής δηλώνει υπεύθυνα ότι προασπίζεται η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και αποτρέπεται κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού καθώς και η πρόσβαση στους χώρους εργασίας για τα άτομα με αναπηρίες.

δ. Οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου.

ε. Οι εποχικές επιχειρήσεις για το εποχικό προσωπικό τους.

στ. Τα υποκαταστήματα ή τα γραφεία που έχουν την έδρα τους σε χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ζ. Εξωχώριες εταιρείες, όπως και επιχειρήσεις που στην εταιρική τους σύνθεση συμμετέχουν εξωχώριες εταιρείες.

η. Τα ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ ΑΕ και οι ιδιοκτήτες ή και οι συνιδιοκτήτες ενταγμένων σε αυτά.

θ. Οι επιχειρήσεις με έδρα την οικία του εργοδότη (ενδεικτικά: ασφαλιστές, λογιστές, πολιτικοί μηχανικοί, εμπορικοί αντιπρόσωποι κ.λπ.) οι οποίες δεν διαθέτουν διαμορφωμένο διακριτό επαγγελματικό χώρο για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας των ωφελουμένων.

ι. Οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις οι οποίες στον χώρο όπου θα λάβει απόκτηση εργασιακής εμπειρίας ο ωφελούμενος (έδρα ή υποκατάστημα) συστεγάζονται με άλλη επιχείρηση.

ια. Οι επιχειρήσεις που δημιουργηθήκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση ή/και επαναλειτουργία ή δημιουργία νέας επιχείρησης ή εκ-μίσθωση από τους ίδιους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας. Ωστόσο οι εν λόγω επιχειρήσεις δύναται να ενταχθούν στη δράση μόνο εφόσον καλύψουν τον αριθμό του προσωπικού που είχε η προηγούμενη επιχείρηση.

ιβ. Κάθε νομική οντότητα που δεν ασκεί οικονομική δραστηριότητα.

ιγ. Όταν το αντικείμενο εργασιών μίας επιχείρησης είναι σύνθετο και το ένα από τα αντικείμενα εξαιρείται του προγράμματος.

ιδ. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων.

5.2. Ωφελούμενοι/Ασκούμενοι

5.2.1. Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι συνολικά 5.000 άνεργοι νέοι, απόφοιτοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ηλικίας έως 29 ετών, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης τουλάχιστον 50 ωρών στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ (Digital Marketing) και διαθέτουν σχετικό πιστοποιητικό παρακολούθησης. Η θεωρητική κατάρτιση δύναται να είναι μέρος προγράμματος κατάρτισης εφόσον οι ώρες κατάρτισης στο συγκεκριμένο αντικείμενο (Ψηφιακό Μάρκετινγκ) είναι τουλάχιστον 50.

5.2.2. Από τους ανωτέρω εξαιρούνται:

α. άνεργοι που έχουν ολοκληρώσει ή πρόκειται να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση/μαθητεία στο αντικείμενο του Ψηφιακού μάρκετινγκ,

β. άνεργοι που η θεωρητική τους κατάρτιση στο αντικείμενο του Ψηφιακού Μάρκετινγκ εντάσσεται ως διακριτό ή αυτοτελές μάθημα στο πρόγραμμα σπουδών μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

5.2.3. Οι άνεργοι υποδεικνύονται στο πλαίσιο της δράσης από την Υπηρεσία (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ. Οι ωφελούμεοι/ασκούμενοι της δράσης είναι άνεργοι νέοι:

i) ηλικίας έως 29 ετών εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους. Πρέπει να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ τόσο κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2 όσο και κατά την τοποθέτησή τους (υπογραφή συμφωνητικού) στον πάροχο/επιχείρηση. Επισημαίνεται ότι οι άνεργοι πρέπει να είναι ηλικίας κάτω των 30 ετών κατά την υπογραφή του συμφωνητικού συνεργασίας με τον πάροχο/επιχείρηση έστω κι αν κατά τη διάρκεια της δράσης υπερβούν το όριο των 30 ετών.

ii) έχουν ολοκληρώσει θεωρητική κατάρτιση στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ (Digital Marketing) τουλάχιστον 50 ωρών και διαθέτουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.

iii) είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η δράση.

5.2.4. Δεν μπορούν να υποδειχθούν ως άνεργοι σε παρόχους/επιχειρήσεις:

α. άτομα που κατά το τελευταίο 12μηνο, πριν από την ημερομηνία υπόδειξής τους στην επιχείρηση:

α.α. είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που συνιστούν με την αιτούσα ενιαία επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν νομική μορφή ή διαλύονται και επαναλειτουργούν, στον ίδιο ή σε άλλο χώρο, με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας από τους ίδιους ή άλλους εργοδότες ή εταίρους,

ββ. είχαν απασχοληθεί στον ίδιο χώρο σε άλλο εργοδότη με όμοια δραστηριότητα (κύρια ή/και δευτερεύουσα), γ.γ. είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση όπου ο εταίρος ή ο εργοδότης έχει ή είχε οποιαδήποτε μετοχική ή εταιρική σχέση με την υπαχθείσα επιχείρηση και

δ.δ. είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση συζύγου ή σε συγγενή α’ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον εργοδότη.

β. Άτομα που θα λάβουν απόκτηση εργασιακής εμπειρίας από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την 6η πρωινή (λήξη ωραρίου) και

γ. άτομα που:

α.α. είναι εταίροι σε ομόρρυθμη εταιρεία (Ο.Ε), εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (Ι.Κ.Ε) καθώς και ομόρρυθμοι εταίροι σε ετερόρρυθμη εταιρεία (Ε.Ε.),

β.β. είναι μέλη διοικητικού συμβουλίου (Δ.Σ.) σε ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.), πλην των μελών-εταίρων των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.), γ.γ. είναι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές εταιρειών, πλην των μελών-εργαζομένων των φορέων Κ.ΑΛ.Ο.,

δ.δ. είναι μέλη σε συνεταιρισμούς (πλην των μελών-εργαζομένων των φορέων Κ.ΑΛ.Ο.),

ε.ε. θα λάβουν απόκτηση εργασιακής εμπειρίας στο πλαίσιο ένταξης της επιχείρησης για την κάλυψη σχετικών συμβατικών της υποχρεώσεων,

στ.στ. θα λάβουν απόκτηση εργασιακής εμπειρίας από τους παρόχους/επιχειρήσεις προκειμένου να διαθέσουν τις υπηρεσίες τους σε άλλον πάροχο/επιχείρηση.

5.2.5. Οι ωφελούμενοι/ασκούμενοι με Υπεύθυνη Δήλωση κατά την υπόδειξή τους από το ΚΠΑ2 δηλώνουν ότι:

i) δε συμμετέχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης (είτε με φυσική παρουσία είτε εξ αποστάσεως) ούτε απασχολούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο, τόσο κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, όσο και κατά την υπόδειξη τους, καθώς και για το χρονικό διάστημα από την υπόδειξη έως την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού συνεργασίας από την επιχείρηση/πάροχο και για όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

ii) Δεν ανήκουν στις περιπτώσεις α. έως και γ. της παρ. 5.2.4. του παρόντος.

Άρθρο 6

Διαδικασία υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρόχων/επιχειρήσεων και ανέργων – Υπαγωγή παρόχων/ επιχειρήσεων στη δράση

6.1. Αίτηση συμμετοχής ανέργων

6.1.1. Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στη δράση και πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής της παρ. 5.2 του άρθρου 5 της παρούσας, υποβάλλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μία μοναδική αίτηση συμμετοχής – υπεύθυνη δήλωση στο ΚΠΑ2 όπου είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι με χρήση του κλειδαρίθμου τους, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, ή εναλλακτικά με χρήση κωδικών taxisnet χωρίς προσέλευση στην Υπηρεσία. Η ημερομηνία έναρξης και λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ορίζεται στη Δημόσια Πρόσκληση.

Επισημαίνεται ότι:

α) Υποβολή αίτησης με τρόπο διαφορετικό από αυτόν, που ορίζεται ρητά στην παρούσα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του ανέργου από τη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων και, κατά συνέπεια, από τη διαδικασία τοποθετήσεων, που υλοποιείται βάσει αυτού.

β) Στην ενότητα της αίτησης «Γενικά Στοιχεία», οι άνεργοι οφείλουν να ελέγχουν και επιβεβαιώνουν τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία είναι απαραίτητα για την έγκυρη και έγκαιρη επικοινωνία τους με την Υπηρεσία (ΚΠΑ2). Τα στοιχεία επικοινωνίας αντλούνται από την ηλεκτρονική αίτηση που υπέβαλε ο ωφελούμενος και από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΑΕΔ. Η ευθύνη επικαιροποίησης των στοιχείων επικοινωνίας, όπως e-mail, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση κατοικίας, ανήκει στους ωφελούμενους. Σε περίπτωση που απαιτείται ενημέρωση των στοιχείων επικοινωνίας, αυτή μπορεί να γίνει μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ ή των ΚΠΑ2 του Οργανισμού.

Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων επιτρέπεται με νέες αιτήσεις με νέο αριθμό πρωτοκόλλου, οι οποίες υποβάλλονται σε αντικατάσταση των προηγούμενων αιτήσεων, οι οποίες ακυρώνονται χωρίς δυνατότητα ανάκτησης.

6.1.2. Η αίτηση των ανέργων επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτήν. Οι άνεργοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από τον άνεργο στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τον αποκλεισμό της από τη διαδικασία υπόδειξης και δεν είναι δυνατή η εξέταση τυχόν αντιρρήσεων. Η αίτηση συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων της από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) του ΟΑΕΔ, του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ- e-ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και του e- ΕΦΚΑ.

Οι άνεργοι επισυνάπτουν υποχρεωτικά και αποκλειστικά το πιστοποιητικό παρακολούθησης ότι έχουν ολοκληρώσει θεωρητική κατάρτιση στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ (Digital Marketing). Η ηλεκτρονική σάρωση (scan) του πιστοποιητικού πρέπει να είναι ευκρινής και ευανάγνωστη. Η αίτηση δεν ολοκληρώνεται χωρίς την επισύναψη του πιστοποιητικού και δεν εμφανίζεται αριθμός πρωτοκόλλου.

6.1.3. Κατάταξη ανέργων

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των κριτηρίων για την κατάταξη των υποψηφίων με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού. Οι πληροφορίες για το κριτήριο μοριοδότησης της συνεχόμενης ανεργίας λαμβάνονται με αυτόματο ηλεκτρονικό τρόπο από το μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ.

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των ανέργων στη δράση, οι άνεργοι κατατάσσονται σε προσωρινούς πίνακες κατάταξης ανά ΚΠΑ2. Κριτήριο κατάταξης των υποψήφιων ωφελούμενων στους πίνακες είναι το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

α. Ο χρόνος συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας μοριοδοτείται με 1 μόριο ανά πλήρη μήνα.

β. Σε περίπτωση που δυο ή περισσότεροι υποψήφιοι ισοβαθμήσουν, τότε οι υποψήφιοι που είναι και ωφελούμενοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΚΕΑ) κατά την υποβολή της αίτησης, εντάσσονται στον πίνακα κατά προτεραιότητα. Οι πληροφορίες για το κριτήριο του ΚΕΑ προέρχονται από το ν.π.ι.δ. με την επωνυμία “Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.” (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.) με αυτόματο ηλεκτρονικό τρόπο.

γ. Σε διαφορετική περίπτωση, η σειρά κατάταξης προκύπτει από τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.

6.1.4. Κατά των πινάκων της παρ. 6.1.3 επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανακοίνωσης των προσωρινών πινάκων. Οι ενιστάμενοι, ως πιστοποιημένοι χρήστες στην διαδικτυακή πύλη του Ο.Α.Ε.Δ., υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την ένσταση τα τυχόν δικαιολογητικά (ως συνημμένα στην υποβληθείσα ηλεκτρονική ένσταση) μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των τριών (3) εργάσιμων ημερών και ως τις 14:00 της τελευταίας εργάσιμης ημέρας. Σε περίπτωση αδυναμίας επισύναψης των δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική ένσταση, οι ενιστάμενοι δύνανται να τα υποβάλλουν μέσω email στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2), όπου είναι εγγεγραμμένοι, εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

Τα ΚΠΑ2 αναρτούν άμεσα τα κατατεθέντα δικαιολογητικά της ένστασης, με ηλεκτρονική σάρωση στο ΟΠΣ του ΟΑΕΔ.

Ένσταση που υποβάλλεται με τρόπο διαφορετικό από αυτόν, που ορίζεται ρητά στην παρούσα, δεν εξετάζεται. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των ηλεκτρονικών ενστάσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων – δικαιολογητικών, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται με νέες ηλεκτρονικές ενστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται σε αντικατάσταση των προηγουμένων ηλεκτρονικών ενστάσεων που ακυρώνονται από τον ωφελούμενο, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους.

Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων από το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, εγκρίνονται με σχετική απόφαση από τον Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. ή από άλλο όργανο, που ορίζεται με απόφασή του, οι οριστικοί πίνακες κατάταξης ανέργων ανά ΚΠΑ2, οι οποίοι αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του Ο.Α.Ε.Δ. Επιπλέον αναρτώνται και πίνακες αποκλειομένων με αναφορά του συγκεκριμένου λόγου αποκλεισμού για κάθε υποψήφιο.

6.2. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρόχων/επιχειρήσεων

6.2.1 Στη συνέχεια καλούνται με σχετικό δελτίο τύπου οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι/επιχειρήσεις να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με χρήση κλειδαρίθμου ως πιστοποιημένοι χρήστες στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (e-services) στο ΚΠΑ2 που ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημά που επιθυμούν να ενταχθεί στη δράση, ή εναλλακτικά με χρήση κωδικών taxisnet.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά και λήγει εντός προθεσμίας που ορίζεται στην Δημόσια Πρόσκληση. Ο αριθμός των κατανεμηθεισών θέσεων ανά ΚΠΑ2 διαμορφώνεται από τον αριθμό των ανέργων των πινάκων που έχουν καταρτιστεί ανά ΚΠΑ2.

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής των αιτήσεων καθώς και το σχετικό δελτίο τύπου θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ (www.espa.gr).

Σε περίπτωση κάλυψης των προβλεπόμενων θέσεων, οι υπεράριθμες αιτούμενες θέσεις τίθενται σε στάδιο αναμονής σε ποσοστό 30% επί των αρχικά κατανεμηθεισών θέσεων, οι οποίες θα ικανοποιηθούν εφόσον υπάρξουν κενές θέσεις.

6.2.2. Οι πάροχοι/επιχειρησεις που διαθέτουν κλειδάριθμο ΟΑΕΔ μπορούν να εισέλθουν στις ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ κάνοντας χρήση αυτού ή εναλλακτικά μέσω κωδικών taxisnet.

Οι πάροχοι/επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν κλειδάριθμο ΟΑΕΔ, δύνανται να πραγματοποιήσουν είσοδο στις ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ με χρήση των κωδικών taxisnet.

6.2.3. Εάν ο πάροχος/επιχείρηση διατηρεί υποκαταστήματα και επιθυμεί να ενταχθεί στη δράση για τα υποκαταστήματα αυτά, τότε υποβάλει την αίτηση, στην Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου υπάγεται το υποκατάστημα. Τα υποκαταστήματα ή γραφεία που έχουν την έδρα τους σε χώρα μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση στο ΚΠΑ2 στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το υποκατάστημα ή γραφείο.

6.2.4. Οι επιχειρήσεις διευκολύνονται στην απόκτηση κλειδαρίθμου για πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ όπου απαιτείται, χωρίς να χρειαστεί προσέλευση σε Υπηρεσία. Παρέχεται η δυνατότητα αποστολής με ηλεκτρονικό τρόπο (e-mail) στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) των κάτωθι δικαιολογητικών:

α. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος της επιχείρησης, β. ΦΕΚ σύστασης της εταιρίας,

γ. ΦΕΚ ορισμού του νόμιμου εκπροσώπου,

δ. Αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή/και ε. Εξουσιοδότηση από τον νόμιμο εκπρόσωπο εφόσον απαιτείται.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν από τους/επιχειρήσεις υποχρεωτικά μετά την υποβολή της αίτησης και για την έγκρισή της και από τους παρόχους/επιχειρήσεις που πιστοποιήθηκαν μέσω κωδικών taxisnet.

Για ατομικές επιχειρήσεις τα ΑΦΜ των οποίων υπάρχουν ήδη στο μητρώο ως φυσικά πρόσωπα, απαιτείται η αποστολή έναρξης επιτηδεύματος προς το αρμόδιο ΚΠΑ2, προκειμένου να καταχωριστεί η επιπλέον ιδιότητα του νομικού προσώπου στο ήδη υπάρχον ΑΦΜ στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΑΕΔ.

6.2.5. Η ηλεκτρονική αίτηση του παρόχου/επιχείρησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτήν. Ο πά-ροχος/επιχείρηση φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής της αίτησης. Η αίτηση συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων της από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) του ΟΑΕΔ, του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ- e-ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και του e-ΕΦΚΑ. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από την επιχείρηση/πάροχο στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει την απόρριψή της και δεν είναι δυνατή η εξέταση τυχόν αντιρρήσεων της. Στην ενότητα της αίτησης «Γενικά Στοιχεία», οι πάροχοι/επιχειρήσεις ελέγχουν και επιβεβαιώνουν τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που απαιτείται ενημέρωση των στοιχείων επικοινωνίας, αυτή μπορεί να γίνει μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ ή των ΚΠΑ2 του Οργανισμού.

Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων (συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων-αλλαγή αριθμού θέσεων κ.λπ.), επιτρέπεται με νέες αιτήσεις με νέο αριθμό πρωτοκόλλου, οι οποίες υποβάλλονται σε αντικατάσταση των προηγούμενων αιτήσεων που ακυρώνονται χωρίς δυνατότητα ανάκτησης.

6.3 Διαδικασία υπαγωγής παρόχου/επιχείρησης στη δράση.

6.3.1. Η αξιολόγηση των αιτήσεων των παρόχων/επιχειρήσεων ανατίθεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) ΟΑΕΔ σε υπαλλήλους προκειμένου να εξετάσουν την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της παρ. 5.1 του άρθρου 5 της παρούσας (όπως έλεγχος είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας, μείωση προσωπικού) και την τυχόν ύπαρξη αποκλίσεων ανάμεσα στα στοιχεία της υποβαλλόμενης ηλεκτρονικής αίτησης και στα στοιχεία που εξάγονται από τα Πληροφοριακά Συστήματα του ΟΑΕΔ (ΟΠΣ-ΟΑΕΔ), του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ- e-ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Α.Α.Δ.Ε., του e- ΕΦΚΑ και του Υπουργείου Εσωτερικών (όσον αφορά στις περιπτώσεις των πολιτών τρίτων χωρών και των ομογενών). Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της αποτελεσματικής αξιολόγησης των αιτήσεων, ο Προϊστάμενος ή και ο αξιολογητής μπορεί να ζητήσει εγγράφως την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινίσεων από τους δυνητικούς παρόχους/επιχειρήσεις και την προσκόμιση τους εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, με σκοπό την ολοκλήρωση της αξιολόγησης.

6.3.2. Η αξιολόγηση των αιτήσεων των παρόχων/επιχειρήσεων ανά ΚΠΑ2 είναι άμεση και ολοκληρώνεται σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων. Σε περίπτωση που η υποβολή των αιτήσεων ολοκληρωθεί νωρίτερα από την προβλεπόμενη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, η αξιολόγηση ξεκινά από την επόμενη εργάσιμη ημέρα και ολοκληρώνεται εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών.

Εφόσον ο πάροχος/επιχείρηση πληροί τους όρους της δράσης, ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ2 όπου ανήκει η επιχείρηση προβαίνει στην έκδοση εγκριτικής απόφασης. Σε αντίθετη περίπτωση, εκδίδει απορριπτική απόφαση.

6.3.3. Οι επιχειρήσεις για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησής τους στη δράση ενημερώνονται με σχετική επιστολή του ΚΠΑ2 στο e-mail το οποίο το οποίο έχουν δηλώσει στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ. Η ευθύνη επικαιροποίησης των στοιχείων επικοινωνίας, όπως email, αριθμός τηλεφώνου κ.λπ., ανήκει στους παρό-χους/επιχειρήσεις.

Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, καταρτίζονται πίνακες παρόχων/επιχειρήσεων ανά ΚΠΑ2, οι οποίοι θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed. gr). Οι πάροχοι/επιχειρήσεις κατατάσσονται σε αυτούς με σειρά που προκύπτει από τον αριθμό πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη δράση.

Άρθρο 7

Υλοποίηση της δράσης

7.1. Διαδικασία υπόδειξης ανέργων.

7.1.1 Μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης ωφελούμενων και παρόχων/επιχειρήσεων, ο εργασιακός σύμβουλος του ΚΠΑ2, ενημερώνει τον πρώτο εγγεγραμμένο άνεργο του πίνακα που ανήκει στην αρμοδιότητά του, ώστε να επιλέξει τον πάροχο/επιχείρηση στον οποίο επιθυμεί να υποδειχθεί.

Πριν την ενημέρωση του ανέργου έχει προηγηθεί ο έλεγχος της ορθότητας του συνημμένου κατά την αίτηση πιστοποιητικού παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης τουλάχιστον 50 ωρών στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ (Digital Marketing). Σε περίπτωση που ο εργασιακός σύμβουλος διαπιστώσει ότι το πιστοποιητικό δεν καλύπτει τα κριτήρια της δράσης, ενημερώνει τον άνεργο για την εξαίρεσή του από τον πίνακα και προχωρά στην υπόδειξη του επόμενου ανέργου.

7.1.2. Η ενημέρωση του ανέργου πραγματοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail που λαμβάνεται από την ηλεκτρονική του αίτηση), καθώς και τηλεφωνική επικοινωνία. Στην περίπτωση τηλεφωνικής επικοινωνίας, οι αρμόδιοι εργασιακοί σύμβουλοι καταγράφουν την ακριβή ημερομηνία και ώρα, που αυτή λαμβάνει χώρα, καθώς και το αποτέλεσμα της επικοινωνίας στο πληροφοριακό σύστημα ΟΠΣ του ΟΑΕΔ στο πεδίο «ΕΠΑΦΕΣ- ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ». Τα στοιχεία επικοινωνίας αντλούνται από την ηλεκτρονική αίτηση, που υπέβαλε ο ωφελούμενος και από το ΟΠΣ του Ο.Α.Ε.Δ. Η ευθύνη επικαιροποίησης των στοιχείων επικοινωνίας, όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), αριθμός τηλεφώνου, ανήκει στους ωφελούμενους.

Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία του αρμόδιου εργασιακού σύμβουλου του ΚΠΑ2 με τους ωφελούμενους και πριν την έκδοση του συστατικού σημειώματος, επικαιροποιείται ή δημιουργείται το Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ) και ο ωφελούμενος επιλέγει τον πάροχο/επιχείρηση, όπου θα πραγματοποιήσει την εργασιακή του εμπειρία. Αν ο ωφελούμενος δεν επιθυμεί να επιλέξει πάροχο/επιχείρηση, ο εργασιακός σύμβουλος προχωρά στην υπόδειξή του στον πρώτο κατά σειρά διαθέσιμο πάροχο/επιχείρηση από τον πίνακα κατάταξης.

7.1.3. Ο ωφελούμενος παραλαμβάνει μέσω e-mail από το αρμόδιο ΚΠΑ2 το συστατικό σημείωμα, με το οποίο θα παρουσιαστεί στον πάροχο/επιχείρηση. Το συστατικό σημείωμα αποστέλλεται από το αρμόδιο ΚΠΑ2 μέσω e-mail και στον πάροχο/επιχείρηση. Εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του συστατικού σημειώματος, ωφελούμενος και πάροχος/ επιχείρηση προχωρούν στην υπογραφή συμφωνητικού συνεργασίας σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρ. 7.5 του παρόντος.

Εν τω μεταξύ, ο εργασιακός σύμβουλος προχωράει στην ενημέρωση του επόμενου ωφελούμενου σε σειρά κατάταξης ωφελούμενου, εξαντλώντας τον πίνακα.

7.1.4. Όσοι από την επομένη ημέρα της προθεσμίας λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεών τους απώλεσαν προσωρινά την ιδιότητα του ανέργου λόγω απασχόλησης ή ασθένειας και την επανακτούν μέχρι την ημερομηνία υπόδειξης και τοποθέτησής τους στους παρόχους/επιχειρήσεις, παραμένουν στον οριστικό πίνακα κατάταξης ανέργων και ισχύουν για αυτούς τα ίδια αρχικά κριτήρια κατάταξης.

7.1.5. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για όσους απώλεσαν προσωρινά την ιδιότητα του ανέργου λόγω μη ανανέωσης του δελτίου ανεργίας τους. Σε αυτήν την περίπτωση οι αρμόδιοι υπάλληλοι των ΚΠΑ2 προβαίνουν στην υπόδειξη του επόμενου ανέργου σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω.

7.1.6. Εάν ο υποδειχθείς άνεργος ή ο πάροχος/επιχείρηση δεν αποδεχτεί την υπόδειξη, τότε καταγράφεται στο ΟΠΣ του ΟΑΕΔ η άρνησή τους με αιτιολογημένη τεκμηρίωση. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον ο εργασιακός σύμβουλος ανέργων διαπιστώσει ότι τεκμαίρεται η αντικειμενική δυσκολία της τοποθέτησης, δύναται να προχωρήσει στην υπόδειξη του επόμενου ανέργου του πίνακα.

7.1.7. Ο άνεργος που δεν δέχτηκε να τοποθετηθεί στον πάροχο στον οποίο υποδείχθηκε ή απορρίφθηκε από τον πάροχο, μπορεί να υποδειχθεί σε άλλο πάροχο, εφόσον υπάρχει διαθέσιμη θέση, μετά από τη σύμφωνη γνώμη του εργασιακού συμβούλου. Ο άνεργος υποδεικνύεται εκ νέου σύμφωνα με την αρχική θέση κατάταξης στον πίνακα, χωρίς η επαναφορά του στον πίνακα να επηρεάζει την τοποθέτηση άλλων ανέργων που έχουν ήδη υποδειχθεί.

Η διαδικασία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί συνολικά μέχρι τρεις φορές, συμπεριλαμβανομένης και της πρώτης. Αντίστοιχα στον πάροχο για την ίδια θέση δύναται να υποδειχθούν συνολικά μέχρι τρεις άνεργοι. Η διαδικασία δεν επηρεάζει τις συζεύξεις που έχουν ήδη γίνει.

Η ευθύνη του παρόχου/επιχείρησης ή του ωφελούμενου σε περίπτωση μη τοποθέτησης ή και αποχώρησης κατά τη διάρκεια της δράσης αξιολογείται από τον εργασιακό σύμβουλο με βάση τα κάτωθι κριτήρια.

7.2. Κριτήρια για νέα υπόδειξη στην αρχική τοποθέτηση

7.2.1. Ο εργασιακός σύμβουλος για να προχωρήσει σε νέα υπόδειξη του ανέργου επιλέγει κάποια από τα κάτωθι κριτήρια βάσει των οποίων δεν ευθύνεται ο ωφελούμενος/ασκούμενος για τη μη αρχική τοποθέτηση:

α. Η τοποθέτηση σε άλλο αντικείμενο.

β. Η μη διάθεση επόπτη-υπευθύνου για την παροχή της εργασιακής εμπειρίας στον ασκούμενο.

γ. Η αναιτιολόγητη μη αποδοχή του ωφελούμενου από τον πάροχο.

δ. Άλλοι λόγοι.

7.2.2 Ο εργασιακός σύμβουλος για να προχωρήσει πάροχο/επιχείρηση επιλέγει από τα κάτωθι κριτήρια βάσει των οποίων δεν ευθύνεται ο πάροχος/επιχείρηση:

α. Η άρνηση του ωφελούμενου.

β. Άλλοι λόγοι.

7.3. Κριτήρια για υπόδειξη σε αντικατάσταση κατά τη διάρκεια της δράσης

7.3.1. Ο εργασιακός σύμβουλος για να προχωρήσει σε υπόδειξη νέου ανέργου στον πάροχο/επιχείρηση προς αντικατάσταση επιλέγει από τα κάτωθι κριτήρια βάσει των οποίων δεν ευθύνεται ο πάροχος/επιχείρηση για τη λύση του συμφωνητικού συνεργασίας:

α. Η άρνηση του ωφελούμενου.

β. Άλλοι λόγοι.

7.3.2. Ο εργασιακός σύμβουλος δεν υποδεικνύει στον πάροχο/επιχείρηση άλλο άνεργο, εάν οι λόγοι λύσης του συμφωνητικού είναι οι ακόλουθοι:

α. η τοποθέτηση του ωφελούμενου σε άλλο αντικείμενο,

β. η μη διάθεση επόπτη-υπευθύνου για την παροχή της εργασιακής εμπειρίας στον ασκούμενο,

γ. η αδικαιολόγητη διακοπή της σύμβασης του ασκουμένου,

δ. άλλοι λόγοι.

7.3.3. Ο εργασιακός σύμβουλος για να προχωρήσει σε υπόδειξη του ανέργου σε άλλο πάροχο/επιχείρηση επιλέγει κάποια από τα κάτωθι κριτήρια βάσει των οποίων δεν ευθύνεται ο ωφελούμενος/ασκούμενος για τη λύση του συμφωνητικού:

α. η τοποθέτηση σε άλλο αντικείμενο,

β. η μη διάθεση επόπτη-υπευθύνου για την παροχή της εργασιακής εμπειρίας στον ασκούμενο,

γ. η αδικαιολόγητη διακοπή της σύμβασης του ασκούμενου,

δ. άλλοι λόγοι.

7.3.4. εργασιακός σύμβουλος δεν προχωράει στην τοποθέτηση του εν λόγω ανέργου σε άλλον πάροχο/επιχείρηση, εάν η λύση του συμφωνητικού επήλθε επειδή ο ασκούμενος/ωφελούμενος:

α. αποχώρησε οικειοθελώς,

β. απουσίαζε αδικαιολόγητα πάνω από πέντε ημέρες, γ. δεν τηρούσε το ωράριο ή

δ. εξαιτίας άλλων λόγων.

7.4. Για τις ανωτέρω περιπτώσεις της παρ. 7.3 του παρόντος, ο πάροχος/επιχείρησης ή ο ασκούμενος προσκομίζουν σχετικά δικαιολογητικά ή υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνουν τους λόγους μη τοποθέτησης ή λύσης του συμφωνητικού συνεργασίας κατά τη διάρκεια της δράσης.

Μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων ανά ΚΠΑ2, δύναται να πραγματοποιηθεί εκ νέου σύζευξη των ανέργων με παρόχους/επιχειρήσεις που ανήκουν σε άλλο ΚΠΑ2 της ίδιας ή άλλης Περιφερειακής Ενότητας με χρήση των οριστικών πινάκων κατάταξης των ανέργων.

7.5. Συμφωνητικό συνεργασίας

Μετά την υπόδειξη των ανέργων στους παρόχους/επιχειρήσεις, καλούνται τόσο οι άνεργοι όσο και οι πάροχοι/ επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη δράση να υπογράψουν, το αργότερο μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την υπόδειξη των ανέργων, συμφωνητικό συνεργασίας (Παράρτημα Α). Η απόκτηση της εργασιακής εμπειρίας αρχίζει την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού, στο οποίο αναγράφεται η ημερομηνία έναρξης και λήξης του προγράμματος. Στο συμφωνητικό συνεργασίας που υπογράφεται μεταξύ του ΟΑΕΔ, ο οποίος εκπροσωπείται από τον Προϊστάμενο του ΚΠΑ2 του παρόχου/επιχείρησης μετά από εξουσιοδότηση του Διοικητή του ΟΑΕΔ, του παρόχου/επιχείρησης και του Ωφελούμενου/Ασκουμένου, περιγράφονται οι υποχρεώσεις των παρόχων/επιχειρήσεων και των ωφελουμένων/ ασκουμένων. Το περιεχόμενο του συμφωνητικού αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Επισημαίνονται τα εξής:

α. Οι άνεργοι δεν θα πρέπει να έχουν υπερβεί την ηλικία των 30 ετών κατά την υπογραφή του συμφωνητικού συνεργασίας με τον πάροχο έστω κι αν κατά τη διάρκεια της δράσης την υπερβούν.

β. Σε περίπτωση υπόδειξης σε αντικατάσταση κατά τη διάρκεια της δράσης που συνεπάγεται λύση του συμφωνητικού με έναν πάροχο/επιχείρηση και σύναψη συμφωνητικού με άλλον πάροχο/επιχείρηση σύμφωνα με την παρ. 7.3 του παρόντος, ο ωφελούμενος μπορεί να έχει υπερβεί το όριο των 30 ετών.

γ. Ως είσοδος στη δράση (έναρξη συμμετοχής) ορίζεται η πρώτη ημέρα συμμετοχής του ωφελούμενου στη δράση (επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού). Ως έξοδος από τη δράση (ολοκλήρωση/λήξη της συμμετοχής) ορίζεται η τελευταία ήμερα συμμετοχής στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.

Άρθρο 8

Δεσμεύσεις

1. Σε περίπτωση που ο πάροχος/επιχείρηση κατά την 6μηνη διάρκεια της δράσης προβεί σε μείωση προϋπάρχοντος προσωπικού, χωρίς να το αντικαταστήσει εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών σύμφωνα με την παρ. 5.1.5 του άρθρου 5 της παρούσας, τότε η δράση διακόπτεται με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2). Δίνεται ωστόσο η δυνατότητα στον ωφελούμενο/ασκούμενο να ολοκληρώσει την άσκηση σε άλλο πάροχο/επιχείρηση για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα.

2. Στην περίπτωση μείωσης προσωπικού που οφείλεται σε αποχώρηση του επόπτη – επιβλέποντα της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, ο πάροχος/επιχείρηση έχει υποχρέωση είτε κάλυψης της μείωσης προσωπικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 5.1του άρθρου 5 της παρούσας, με εργαζόμενο που απασχολείται στο ίδιο αντικείμενο, είτε ορισμού ως επόπτη – επιβλέποντα του ωφελούμενου άλλου εργαζόμενου στο ίδιο αντικείμενο. Σε κάθε περίπτωση και για την εξυπηρέτηση των σκοπών του προγράμματος η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να αντικαταστήσει τον επόπτη – επιβλέποντα με άλλον εργαζόμενο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5.1 του άρθρου 5 της παρούσας.

3. Σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και ειδικότερα βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 (περ. δ της παρ. 2 του άρθρου 125) απαιτείται από τις αρμόδιες αρχές η εγκατάσταση συστήματος εγγραφής και αποθήκευσης δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή τα οποία είναι αναγκαία για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, τη δημοσιονομική διαχείριση, την επαλήθευση και το λογιστικό έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων για μεμονωμένους συμμετέχοντες όπου απαιτείται. Ο ΟΑΕΔ είναι υπεύθυνος για τη συλλογή και συγκέντρωση δεδομένων (microdata) που αφορούν στοιχεία των ωφελουμένων που συμμετέχουν στη δράση.

4. Τα στατιστικά στοιχεία συλλέγονται μέσω των δελτίων εισόδου και των δελτίων εξόδου τα οποία είναι σύμφωνα με τα απογραφικά δελτία του ΟΠΣ-ΕΣΠΑ.

Ως εκ τούτου, οι ωφελούμενοι υποχρεούνται στη συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων και δεδομένων, στις σχετικές φόρμες (απογραφικά δελτία) κατά την είσοδο και τη λήξη ή την αποχώρησή τους από τη δράση. Τα δελτία εισόδου και εξόδου συμπληρώνονται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ (e-services). Το δελτίο εισόδου συμπληρώνεται κατά την έναρξη της δράσης και πριν την καταβολή της πρώτης μηνιαίας αποζημίωσης. Αντίστοιχα, το δελτίο εξόδου συμπληρώνεται εντός τεσσάρων (4) εβδομάδων από την λήξη της δράσης και πριν την καταβολή της τελευταίας μηνιαίας αποζημίωσης στον ωφελούμενο/ασκούμενο. Σε διαφορετική περίπτωση δεν καταβάλλεται στον ωφελούμενο/ασκούμενο το ποσό της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στο πρώτο ή στο τελευταίο διάστημα της δράσης, αντίστοιχα.

5. Στην περίπτωση αποχώρησης του ωφελούμενου/ ασκούμενου για οποιοδήποτε λόγο, νωρίτερα από την λήξη της δράσης, το δελτίο εξόδου συμπληρώνεται σε χρονικό διάστημα έως 4 εβδομάδες μετά την αποχώρηση του, προκειμένου να καταβληθεί η αποζημίωση που αντιστοιχεί στο τελευταίο διάστημα που βρισκόταν στον πάροχο/επιχείρηση.

Άρθρο 9

Ωράριο-Απουσίες

1. Οι ωφελούμενοι/ασκούμενοι μπορούν να απουσιάσουν (για οποιονδήποτε λόγο) μέχρι 15 εργάσιμες ημέρες καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης, με την υποχρέωση επιμήκυνσης του προγράμματος.

2. Η εργασιακή τους εμπειρία ορίζεται στις 6 ώρες ημερησίως και πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα έως Σάββατο).

3. Δεν είναι δυνατή η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας μετά την 22η ώρα βραδινή έως και την 6η ώρα πρωινή.

4. Το σύνολο των ημερών απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέρχεται στις 132 ημέρες και ελέγχεται από το αρμόδιο ΚΠΑ2 αλλά και από το ΟΠΣ του ΟΑΕΔ.

5. Ο ωφελούμενος/ασκούμενος που αποχωρεί από μία θέση, αποζημιώνεται για τις ημέρες που ασκήθηκε στον πάροχο/επιχείρηση.

Άρθρο 10

Αποζημίωση ωφελουμένων

1. Ο ΟΑΕΔ καταβάλλει κάθε μήνα στους ασκούμενους καθαρή ημερήσια αποζημίωση 25 ευρώ (και όχι πάνω από 22 ημέρες το μήνα) που αφορά σε 6ωρη εργασιακή εμπειρία.

Ο πάροχος/επιχείρηση υποχρεούται να διατηρεί μηνιαίο παρουσιολόγιο υπογεγραμμένο από τον ασκούμενο και τον ίδιο για κάθε ημέρα άσκησης.

2. Ο ωφελούμενος/ασκούμενος που αποχωρεί από μία θέση, αποζημιώνεται για τις ημέρες που ασκήθηκε στον πάροχο/επιχείρηση.

3. Μετά τη λήξη κάθε μήνα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας κι εντός του πρώτου πενθήμερου του επόμενου μήνα, οι πάροχοι/επιχειρήσεις υποβάλλουν στο αρμόδιο ΚΠΑ2, σε έντυπη μορφή, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του παρόχου/επιχείρησης, στην οποία:

i. δηλώνεται ότι η δράση υλοποιείται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και

ii. πιστοποιείται, στον ΟΑΕΔ, η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας των ωφελουμένων, προκειμένου να τους καταβληθεί η αποζημίωση.

β) Μηνιαία συγκεντρωτική κατάσταση, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του παρόχου/επιχείρησης, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε ωφελούμενο:

i. Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο

ii. Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού συνεργασίας

iii. Επωνυμία παρόχου/επιχείρησης

iv. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)

v. Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

vi. Αριθμός Μητρώου (ΑΜ) e-ΕΦΚΑ

vii. Αριθμός καταθετικού λογαριασμού σε μορφή IBAN (με πρώτο δικαιούχο τον ωφελούμενο), μόνο για τον πρώτο μήνα

viii. Ημέρες απόκτησης εργασιακής εμπειρίας

ix. Συνολικό ποσό αποζημίωσης

γ) Αντίγραφο παρουσιολογίου που τηρείται στον πάροχο/επιχείρηση.

Το ΚΠΑ2 άμεσα με την παραλαβή των ανωτέρω δικαιολογητικών, προβαίνει σε διοικητικό έλεγχο και σε περίπτωση που αυτά είναι πλήρη και ορθά, δημιουργεί τις λίστες πληρωμών των ωφελουμένων στο ΟΠΣ του ΟΑΕΔ, οι οποίες εγκρίνονται από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου ΚΠΑ2 και πιστώνονται οι λογαριασμοί των ωφελουμένων.

Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της πρώτης και τελευταίας αποζημίωσης του ωφελούμενου/ασκούμενου είναι η συμπλήρωση του δελτίο εισόδου-εξόδου από τον ωφελούμενο, όπως περιγράφεται ανωτέρω στο άρθρο 8.

4. Για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας οι ασκούμενοι υπάγονται στην ασφάλιση του συνεισπραττόμενου κλάδου ασθενείας σε είδος (ΕΟΠΥΥ) και ασφαλίζονται για επαγγελματικό κίνδυνο στον e- ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), από τον ΟΑΕΔ, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 2458/1997 (Α’ 15), όπως ισχύει, με βάση την ανωτέρω αποζημίωση των 25 ευρώ. Με βάση τις παρουσίες, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν τις 22 ημέρες το μήνα και τις 132 στο σύνολο του προγράμματος, υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές 6,45% για ιατροφαρμακευτική και 1% για επαγγελματικό κίνδυνο.

Οι ανωτέρω εισφορές καταχωρούνται σε ειδική πλατφόρμα στο ΠΣ του ΟΑΕΔ από τους υπαλλήλους των ΚΠΑ2. Κατόπιν οι ΑΠΔ καταρτίζονται συνολικά για τους ωφελούμενους από τον ΟΑΕΔ και αποστέλλονται στον e-ΕΦΚΑ.

Άρθρο 11

Επίλυση διαφορών

1. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ του ΟΑΕΔ και των παρόχων/επιχειρήσεων ή των ωφελούμενων/ασκουμένων κατά την υλοποίηση της δράσης, επιλύεται με απόφαση της Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 635/ 8-3-2016 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ (Β’ 1708), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στο ΚΠΑ2, στην αρμοδιότητας του οποίου ανήκει ο άνεργος ή ο πάροχος/επιχείρηση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης.

3. Λόγω της μικρής διάρκειας του προγράμματος οι ενστάσεις εξετάζονται από τις ΕΠΕΚΕΠ κατά προτεραιότητα και εντός 15 εργάσιμων ημερών από την διαβίβαση τους από τα ΚΠΑ2.

Άρθρο 12

Διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου της δράσης

1. Οι έλεγχοι του προγράμματος διενεργούνται από υπαλλήλους του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 2/82850/0022/2013 κοινή υπουργική απόφαση (ΥΟΔΔ 487).

2. Τα αρμόδια όργανα λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα με στόχο α) τη χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση των πόρων, β) την τήρηση των εθνικών και ενωσιακών διατάξεων, γ) την ορθή υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, δ) την πρόληψη ή τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων και ε) την εξασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου.

3. Ο ΟΑΕΔ διενεργεί δύο τουλάχιστον επιτόπιους ελέγχους προς τους παρόχους/επιχειρήσεις για την πιστοποίηση της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας των ωφελουμένων/ασκουμένων.

Οι ελεγχόμενοι πάροχοι/επιχειρήσεις υποχρεούνται:

α. να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια, κατά τον έλεγχο, στους ελεγκτές υπαλλήλους του ΟΑΕΔ σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4144/2013,

β. να αποδέχονται όλους τους προβλεπόμενους από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την παροχή σε αυτά όλων των δικαιολογητικών στοιχείων που ζητούνται,

γ. να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση για τουλάχιστον τρία (3) έτη, μετά τη λήξη του προγράμματος.

4. Εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος, τα ελεγκτικά όργανα του ΟΑΕΔ συντάσσουν έκθεση με τα πορίσματα του επιτόπιου ή/και διοικητικού ελέγχου και ενημερώνεται σχετικά ο πάροχος/επιχείρηση. Αντίγραφο της ανωτέρω έκθεσης διατηρείται στον φάκελο του προγράμματος.

5. Διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται και από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου 2014-2020 και στην υπό στοιχεία 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 απόφαση (Β’ 5968), όπως ισχύει.

Άρθρο 13

Τήρηση κανόνων πληροφόρησης και δημοσιότητας

1. Με Δημόσια Πρόσκληση, που εκδίδεται με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ, προσδιορίζεται η ημερομηνία έναρξης και λήξης της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Η δημόσια πρόσκληση του προγράμματος αναρτάται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ και στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ. Στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ αναρτάται και δελτίο τύπου το οποίο αποστέλλεται στον ημερήσιο τύπο.

2. Ο ΟΑΕΔ και οι πάροχοι/επιχειρήσεις υποχρεούνται στην τήρηση των απαιτήσεων των κανόνων πληροφόρησης και δημοσιότητας που προσδιορίζονται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, και, όπως αυτοί καθορίζονται στον Καν. (ΕΕ) 1303/2013 (άρθρα 115-117 και Παράρτημα ΧΙΙ) της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και τις διατάξεις εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2014-2020.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς αποτελούν ουσιαστικούς συντελεστές διάχυσης της πληροφόρησης στα κοινά-στόχος που απευθύνονται και, υπό την έννοια αυτή, δύνανται να χρησιμοποιούν, ορθολογικά, κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας που συμβάλλει στη διαφάνεια και στη διάχυση λεπτομερών πληροφοριών.

3. Ο ΟΑΕΔ υποχρεούται να ενημερώσει τον ωφελούμενο/ασκούμενο ότι τοποθετείται μέσω της παρούσας δράσης, η οποία συγχρηματοδοτείται από την ΠΑΝ (Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων).

Η ανωτέρω υποχρέωση, εκπληρώνεται μέσω του συστατικού σημειώματος που δίνει η αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) στον ωφελούμενο/ασκούμενο, κατά την υπόδειξή του στον πάροχο/επιχείρηση, στο οποίο αναφέρεται ρητά ότι: Η τοποθέτηση γίνεται στο πλαίσιο της δράσης «Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής εμπειρίας για 5.000 ανέργους ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών», με τη συγχρηματοδότηση της ΠΑΝ, στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων.

Επιπλέον η εν λόγω ενημέρωση πραγματοποιείται σε κάθε έγγραφο ή άλλο πιστοποιητικό που χρησιμοποιείται κατά την υλοποίηση της δράσης ή παράγεται στο πλαίσιο αυτό.

4. Ο δικαιούχος (ΟΑΕΔ) υποχρεούται να έχει εγκατεστημένο σύστημα (είτε στην έδρα του είτε να έχει πρόσβαση σε άλλο τοπικό ή κεντρικό σύστημα) συλλογής, αποθήκευσης δεδομένων συμμετεχόντων (microdata), προκειμέ-νου αφενός να διασφαλίζεται η ακρίβεια και επάρκεια των δεδομένων των συμμετεχόντων και αφετέρου η έγκαιρη ενημέρωση του ΟΠΣ – ΕΣΠΑ με τα εν λόγω στοιχεία.

5. Ο πάροχος/επιχείρηση αναλαμβάνει να τοποθετήσει αφίσα με πληροφόρηση σχετικά με την δράση σε ορατό σημείο από το κοινό.

6. Οι ωφελούμενοι ενημερώνονται κατάλληλα, από τους αρμοδίους φορείς, για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους που τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος και ενημερώνονται κατάλληλα και σε κάθε περίπτωση πριν τη συλλογή αυτών. Παράλληλα, οι υπεύθυνοι και οι τυχόν εκτελούντες την επεξεργασία υποχρεούνται να τηρούν τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ, καθώς και του ν. 4624/2019 ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Καν. (ΕΕ) 1303/2013 και 1304/2013.

7. Οι ωφελούμενοι μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα που απορρέουν για τα υποκείμενα των δεδομένων από τις διατάξεις του ΓΚΠΔ υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις που ισχύουν για αυτά κάθε φορά. Οι αρμόδιες υπηρεσίες που έχουν την ευθύνη επεξεργασίας των δεδομένων των συμμετεχόντων υποχρεούνται να συμμορφώνονται πλήρως προς τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τον σκοπό της εφαρμογής και υλοποίησης της δράσης.

Άρθρο 14

Τελικές διατάξεις

Σε περίπτωση κάλυψης των κατανεμηθεισών θέσεων, νωρίτερα από την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων των παρόχων, η προθεσμία λήγει αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων.

Ο πάροχος/επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε επόμενο κύκλο εφόσον δεν έχει εξαντλήσει τον αριθμό των θέσεων που δικαιούται από τον προηγούμενο κύκλο σύμφωνα με την παρ. 5.1 του άρθρου 5 της παρούσας.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Πολιτική, την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο newsberg.gr.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζονται σε πανελλαδική κλίμακα οι εξορμήσεις από τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) με διενέργεια δωρεάν rapid test για όλους τους...

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο διευθύνων σύμβουλος της Formula E υποσχέθηκε να πληρώσει 250.000 δολάρια σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, εάν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull δεν καταφέρει να...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παράταση λίγων ημερών δίνει το Υπουργείο Οικονομικών στους ιδιοκτήτες ασφαλισμένων κατοικιών για να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες ώστε να μπορέσουν να έχουν έκπτωση έως 10%...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ, που αρχίζει στις 6 το απόγευμα στο κλειστό του Τάε Κβο Ντο και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου...