Connect with us

Hi, what are you looking for?

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

10 SOS για την επιδότηση e-shop έως 5.000 ευρώ

Ξεκίνησε η… αντίστροφη μέτρηση για την «πρεμιέρα» της δράσης ΕΣΠΑ «e-λιανικό», ύψους 80 εκατ. ευρώ. Επιχειρήσεις από τον ομώνυμο κλάδο θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από την προσεχή Δευτέρα (22/2) και έως τις 24 Μαρτίου, διεκδικώντας επιδότηση μέχρι 5.000 ευρώ για τη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) και αντίστοιχα μέχρι 1.500 ευρώ για την αναβάθμιση υπάρχοντος.

Εν αναμονή της ενεργοποίησης, ο «Ε.Τ.» συγκέντρωσε και παρουσιάζει δέκα από τις βασικότερες ερωταπαντήσεις για τη δράση, από την οποία υπολογίζεται πως θα ωφεληθούν περισσότερες από 18.000 επιχειρήσεις του λιανεμπορίου:

1. Ποιες επιχειρήσεις είναι δικαιούχοι;
Δικαίωμα υποβολής έχουν υφιστάμενες επιχειρήσεις, εφόσον έχουν συσταθεί έως και τις 30/9/2019, καθώς και νεοσύστατες, που ιδρύθηκαν από την 1η/10/2019 μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.

2. Ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη δράση;
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει:
● να έχουν το λιανεμπόριο (ΚΑΔ 47) είτε ως κύρια δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα,
● να διατηρούν φυσικό κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών σε διακριτό της οικίας τους χώρο, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται πελάτες,
● να έχει ανασταλεί η λειτουργία τής επιλέξιμης δραστηριότητας στην έδρα ή/και σε υποκαταστήματα της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής,
● οι υφιστάμενες επιχειρήσεις να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019. Για τις νεοσύστατες, η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους,
● να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση (αίτηση) ανά ΑΦΜ,
● το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτήν τη δράση, να μην υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης,
● να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (de minimis),
● να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας),
● να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης Ε.Ε. ή ΔΕΕ.

3. Ποιες επιχειρήσεις δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα;
Δεν μπορούν να καταθέσουν επενδυτική πρόταση οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για τη χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κ.λπ.).

4. Πόσες αιτήσεις για συμμετοχή στη δράση μπορεί να υποβάλει κάθε επιχείρηση;

Αποκλειστικά μία αίτηση.

5. Ποια είναι η ένταση της ενίσχυσης και ποιο το ύψος της επιδότησης για κάθε δικαιούχο επιχείρηση;
Η δράση είναι επιδοτούμενη σε ποσοστό 100% επί του προϋπολογισμού κάθε αίτησης. Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται συνολική επιχορήγηση έως 5.000 ευρώ για την απόκτηση εξοπλισμού Πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (λογισμικό/υπηρεσίες), με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος. Εφόσον η επιχείρηση διέθετε, ήδη, ηλεκτρονικό κατάστημα πριν από τις 18.3.2020, τότε αυτό δύναται να αναβαθμιστεί με δικαιούμενη επιχορήγηση έως 1.500 ευρώ.

6. Ποιες δαπάνες καλύπτει η δράση;
Οι επιλέξιμες δαπάνες εντάσσονται σε δύο ευρύτερες κατηγορίες, τον εξοπλισμό Πληροφορικής και το λογισμικό:
● Εξοπλισμός Πληροφορικής (μόνο για νέα ηλεκτρονικά καταστήματα):
– Εξυπηρετητές/διακομιστές (servers) για τη φιλοξενία εφαρμογών – λογισμικού απαιτούμενου για τη δημιουργία/αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία του και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Στην περίπτωση απόκτησης με τη μορφή Infrastructure as a Service (IAAS), επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος.
– Ηλεκτρονικοί υπολογιστές (desktops/laptops).
– Αλλος τεχνολογικός εξοπλισμός, σχετικός με τη δημιουργία/αναβάθμιση και τη λειτουργία e-shop (π.χ. εξοπλισμός δικτύου, barcode readers, εκτυπωτές, κ.λπ.).
Σημειώνεται πως δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες προμήθειας tablets, συσκευών κινητής τηλεφωνίας και τηλεοράσεων.
Για τον εξοπλισμό Πληροφορικής, το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του έργου είναι 30%.

● Λογισμικό
– Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop). Αυτό θα λειτουργεί σε δύο γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version και θα ενσωματώνει λειτουργίες παραγγελιοληψίας (καλάθι), αποθήκης (ποσότητα ειδών) και ασφαλών ηλεκτρονικών πληρωμών (redirect σε τραπεζικό περιβάλλον).
– Στην περίπτωση απόκτησης λογισμικού με τη μορφή Software as a Service (SAAS), επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος.
– Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.
Για το λογισμικό, το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του έργου είναι 100%.

  1. Από τη στιγμή που η επιχείρηση θα ενταχθεί στη δράση, σε πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να ολοκληρωθεί η δημιουργία ή η αναβάθμιση του e-shop και η προμήθεια του εξοπλισμού;
    Η προθεσμία ολοκλήρωσης της επένδυσης είναι έξι μήνες από την έκδοση της απόφασης ένταξης.8. Πώς μπορεί μια επιχείρηση να υποβάλει αίτηση συμμετοχής;
    Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ependyseis.gr.Με σκοπό την ορθή και έγκαιρη υποβολή της αίτησης λειτουργεί πλατφόρμα υποστήριξης των δικαιούχων της δράσης «e-λιανικό» στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.openshops.gr.9. Οι εντάξεις θα γίνουν κατά προτεραιότητα, βάσει του χρόνου υποβολής της αίτησης;
    Οχι. Η μεθοδολογία αξιολόγησης που θα εφαρμοστεί είναι η συγκριτική (βαθμολογική κατάταξη), σύμφωνα με τη μείωση του κύκλου εργασιών του τέταρτου τριμήνου του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2019. Για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις, η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους.10. Πώς λαμβάνει κανείς την επιχορήγηση;
    Γι’ αυτόν το σκοπό θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το e-shop, όπως επίσης η προμήθεια τυχόν εξοπλισμού και να έχουν αποπληρωθεί οι προμηθευτές. Αμέσως μετά, μπορεί να υποβάλει αίτημα επαλήθευσης-πιστοποίησης, συνοδευόμενο από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Πολιτική, την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο newsberg.gr.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΥΓΕΙΑ

Ένας στους οκτώ ανθρώπους στον κόσμο είναι παχύσαρκος. Αυτό προκύπτει από μια μελέτη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) που δημοσιεύθηκε σήμερα Παρασκευή από το...

LIFESTYLE

“Ήταν 5 δευτερόλεπτα μίας εσωτερικής συζήτησης, που ίσως κακώς εκτέθηκε”, παραδέχεται η παρουσιάστρια του Μεγάλου Καναλιού. Τη δική της απάντηση στα επικριτικά σχόλια που...

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Ευδοξία Ανδρουλιδάκη μαζί με τη Μαρία Φιλίνη μάς καλούν σε μια σειρά από «ζωντανές συνεντεύξεις σε ελαφριά ατμόσφαιρα», στις οποίες συνομιλούν με γυναίκες...

ΕΛΛΑΔΑ

Ο γαμπρός -όπως αποδείχθηκε- ήταν το πιο μισητό πρόσωπο για πεθερά και πεθερό, κάτι που φρόντισαν μάλιστα να υπερτονίσουν και στην απολογία τους παρά...